ZAPEWNIAMY

 • indywidualne podejście
 • pełne zaangażowanie
 • skuteczne działanie
 • wieloletnie doświadczenie
 • najwyższą jakość usług
 • konkurencyjne ceny
Z uwagi na wieloletnie doświadczenie związane z sądownictwem powszechnym Kancelaria oferuje swoim Klientom profesjonalną obsługę w ramach reprezentacji przed sądami w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach pod względem faktycznym i prawnym.
 

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, jak również w czasie toczącego się już postępowania na każdym jego etapie rozważamy wspólnie z naszym Klientem możliwość polubownego rozwiązania sporu.

bieżąca obsługa prawna
sporządzanie i opiniowanie umów
negocjowanie umów i klauzule zabezpieczające
rozwiązywanie sporów wynikających z umów
ochrona dobrego imienia i wizerunku
ochrona własności intelektualnej
sprawy pracownicze
sprawy rejestrowe

spory wynikające z umów
spory ze stosunku spółki
odpowiedzialność wspólników
odpowiedzialność członków zarządu

podział majątku dorobkowego
rozliczenie pożytków
rozliczenie nakładów
umowny i sądowy dział spadku

ustalenie stanu prawnego
zniesienie współwłasności
służebności gruntowe
służebności przesyłu

wezwania do zapłaty
negocjacje i ugody
procesy sądowe
egzekucja komornicza

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu swoich Klientów w postępowaniach sądowych w pełnym zakresie:

 • przed sądami powszechnymi
 • przed Sądem Najwyższym (wniesienie i popieranie skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia)

W zależności od potrzeb Klienta podejmujemy się również indywidualnych zleceń w celu przygotowania następujących pism procesowych:

 • pozwu/odpowiedzi na pozew
 • wniosku w postępowaniu nieprocesowym/odpowiedzi na wniosek
 • wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • środków odwoławczych
  • apelacji
  • zażalenia
 • skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
 • innych środków zaskarżenia
  • sprzeciwu od wyroku zaocznego
  • skargi na orzeczenie referendarza sądowego
  • zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • skargi na czynności komornika